Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů klientů společnosti JEDINEČNOST s.r.o., IČ 07706715, se sídlem se sídlem Bystrc č.ev. 318, 635 00 Brno, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 109736, a pravidla pro zpracování a ochranu osobních poskytnutých návštěvníky webových stránek www.jedinecnost.com v souvislosti s jejich používáním. Správce osobních údajů si vyhrazuje právo aktualizovat tyto zásady v souladu s platnou legislativou.

I. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost:

JEDINEČNOST s.r.o.

IČ 07706715
se sídlem Bystrc č.ev. 318, 635 00 Brno
vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 109736
Email: filip@chrbjat.cz
Telefon: +420 734 764 828
(dále jen jako „realitní kancelář“)

II. Právní úprava ochrany osobních údajů

Úprava ochrany osobních údajů vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25. květnu 2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.

III. Jaké osobní údaje zpracováváme:

Realitní kancelář zpracovává Vaše osobní údaje, které získala od Vás nebo z jiných zdrojů, k následujícím účelům:

 • Povinná identifikace a kontrola zájemce o služby realitní kanceláře podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (za tímto účelem zpracovává realitní kancelář zejména identifikační údaje účastníků smluv z průkazu totožnosti, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, účel a zamýšlenou povahu obchodu, přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku).
 • Plnění povinností a závazků, které vyplývají ze smlouvy uzavřené mezi realitní kanceláří a Vámi (identifikační a kontaktní údaje účastníků, údaje o nemovitosti), včetně zveřejnění informací o nemovitostech na webových stránkách realitní kanceláře a dalších webových stránkách dle příslušných ujednání vyplýváních ze smlouvy.

Vaše osobní údaje (identifikační údaje, kontaktní údaje, skeny smluv, data o nemovitostech – uzavřené i neuzavřené obchody) budou dále zpracovávány v elektronickém systému poski real, který slouží k evidenci a kontrole činností realitních kanceláří, včetně makléřů, a k vytvoření inzerce (profilu Vaší nemovitosti) na webových stránkách.

IV. Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s plněním smlouvy nebo v souvislosti s plněním právní povinnosti realitní kanceláře

Realitní kancelář je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné pro plnění právních povinností stanovených zákonem a pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů.

Poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné navázat obchodní spolupráci nebo v ní pokračovat.

V. Osobní údaje uchovávané na základě Vašeho souhlasu

Realitní kancelář Vám umožňuje souhlasit se zasíláním svých obchodních sdělení týkající se nabízených služeb a výrobků na e-mailovou adresu Vámi uvedenou. Tento souhlas je poskytován i za účelem zpracování e-mailové adresy realitní kanceláře, tedy za účelem vedení v databázi e-mailových adres a dalšího reklamního a marketingového využití, a to na dobu 10 let nebo nejpozději do odvolání souhlasu.

Realitní kancelář výslovně upozorňuje, že souhlas se zpracování takového osobního údaje jste oprávněni kdykoliv odvolat písemně na mailové adrese filip@chrbjat.cz.

VI. Cookies a IP adresa

Cookies představují malé soubory, které jsou při návštěvě webové stránky realitní kanceláře automaticky odesílány na Váš počítač, kde jsou následně ukládány. Soubory cookies jsou pro řádný chod webové stránky www.jedinecnost.com nezbytné, pro zlepšování kvality našich webových stránek.

V určitých případech používá webová stránka realitní kanceláře reklamní soubory cookie jiných webových stránek, které nám umožňují optimalizovat účinnost a podobu naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách jiných. Používáme službu Google Analytics, dále potom služby spojené s pluginy pro platformu Poski REAL. Informace vygenerované souborem cookie o užívání webové stránky realitní kanceláře budou přeneseny a uloženy na serverech společností provozujících tyto služby. Tyto informace budou pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Tyto informace mohou být následně poskytnuty třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace.

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči, avšak vezměte na vědomí, že pokud tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této webové stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google a dalšími společnostmi poskytující služby spojené s platformou Poski REAL.

Používáním webových stránek realitní kanceláře vyjadřujete svůj souhlas s používáním zde popsaných souborů cookie.

VII. Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání spolupráce s realitní kanceláří.

Po ukončení spolupráce si realitní kancelář ponechá jen osobní údaje a dokumenty nezbytné pro plnění zákonných povinností a ochranu jejích oprávněných zájmů (např. z důvodu reklamace nebo soudního sporu), a to po dobu 10 let.

Údaje v elektronickém systému poski real budou uchovávány po dobu 6 měsíců v případě neuskutečněného obchodu prostřednictvím realitní kanceláře nebo po dobu 10 let od uzavření obchodu prostřednictvím realitní kanceláře.

VIII. Osoby s přístupem k osobním údajům

Zpracováním osobních údajů subjektu údajů může realitní kancelář pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Jedná se především o společnosti zajišťující nezbytnou službu pro subjekt samotný nebo realitní kancelář: např.: advokát poskytující realitní kanceláři právní a úschovní služby, dopravce, účetní firma, správce webu, organizátor akcí. S osobními údaji rovněž mohou zacházet zaměstnanci realitní kanceláře.

Smluvní dokumentaci k uskutečnění obchodních vztahu (smlouvu o budoucí smlouvě kupní, kupní smlouvu, návrh na vklad práva do katastru nemovitostí) zpracovává JUDr. Milan Švejda, Ph.D., advokát se sídlem v Brně, Marie Steyskalové 686/38.

IX. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zjištěné v rámci povinné identifikace a kontroly zájemců o služby realitní kanceláře mohou být předávány příslušným státním úřadům (Finanční analytický úřad).

X. Práva subjektů osobních údajů:

Jako subjekty osobních údajů jste oprávněni v souvislosti s jejich zpracováním uplatnit svá níže uvedená práva u realitní kanceláře: - elektronicky na e-mailové adrese uvedené v této informaci,
- telefonicky na telefonní číslo uvedené v této informaci.

Jedné se zejména o následující práva:

 • Právo, v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, svůj souhlas neudělit nebo jej později kdykoliv odvolat (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předchozího zpracování osobních údajů),
 • Právo požadovat informaci, jaké osobní údaje realitní kancelář zpracovává a požadovat k nim od realitní kanceláře přístup. Pokud realitní kancelář Vaše osobní údaje zpracovává, je povinna Vám poskytnout bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie může realitní kancelář účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na pořízení těchto kopií.
 • Právo požadovat, aby osobní údaje byly aktualizovány, opraveny nebo doplněny podle Vašeho požadavku.
 • Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů nebo výmaz osobních údajů, za předpokladu splnění podmínek stanovených GDPR nebo zákonem.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 • Právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl realitní kanceláři, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, za splnění zákonných podmínek.
 • Právo, v případě pochybností ohledně dodržování povinností souvisejících se zpracováváním osobních údajů, obrátit se na příslušný dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů: případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
  • elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz;
  • prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n;
  • telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
  případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

XI. Přijatá bezpečnostní opatření

Server realitní kanceláře, na kterém se předmětné údaje uchovávají, je šifrovaný a využívá zaheslování, a to jak na primární úrovni, tak na úrovni jednotlivých virtuálních serverů. K heslům mají přístup pouze jednatelé realitní kanceláře a v případě potřeby, pod dozorem, umožňují přístup správci serveru pro výkon potřebné činnosti, zpravidla spojené s rutinní údržbou.